พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์

 

                                 พันธกิจ  (Mission)
            1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์
            2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
               เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ
            3.พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
               ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            4.สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
            5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนในการบริหาร และการจัดการศึกษา เพื่อรองรับ
               การกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                                  เป้าประสงค์ (Goals)
           1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพสถานศึกษาสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
           2.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สำนึกในความเป็นชาติไทยและปฏิบัติตนตามหลัก
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ
           3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะเต็มศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
              ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           4.สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           5.ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่ายางวนาทิพย์

นายสุรวิทย์ จงใจจิต
นางอุบล สมภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 043597458 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐ คุณโนนยาง โทรศัพท์: 0872130299 อีเมล์: krunut97@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]