พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

 

พันธกิจ

                ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานสากล

          ๒. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการ  ชุมชนในท้องถิ่นโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติด้วยระบบการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์  สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  สร้างองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้

          ๔. จัดส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการนำ ICT  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพ

ติด  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะด้วยคุณภาพ  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

 

เป้าประสงค์   

          ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก  และเป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานสากล

          ๒. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  และรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          ๓. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  ด้านการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารญาณและมีวิสัยทัศน์  สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  สร้างองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันในเวทีโลก

          ๔. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการนำ ICT  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพ

ติด  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะด้วยคุณภาพ  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-20 10:34:05 น.

นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

นายธรรมธัช บาศรี
นางมัณฑนา แพทย์ผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,409
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ กล้าขยัน โทรศัพท์: 0862402102 อีเมล์: THEERAPONG_KLA@KALASINPIT.AC.TH
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]