โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

 

1. จัดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีความสุขกับการทำงานและการเรียนรู้

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อการได้เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากรใ้เป็นผู้มีชีวิตที่ดี

7. การบริหารยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-19 10:44:46 น.

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองเหนือวิทยาคม

นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์
นางจินดารัตน์ หนองเสนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,226
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-815802 อีเมล์: mnwittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ สอนคำหาญ โทรศัพท์: 0645659695 อีเมล์: pissanu.f5995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]