โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวังมนวิทยาคาร

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพและมุ่งสู่มาตรฐาน

2. นำภูมิปัญญามาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา

8. ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

9.  ส่งเสริม  พัฒนา  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เป้าประสงค์

1.       จัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-net เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระ

2.       เชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.       นำนักเรียนศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

4.       จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร

5.       ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีของชุมชน

6.       จัดเข้าค่ายคุณธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.       สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

8.       ส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

9.       มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

10.       จัดประชุมผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

11.      มีห้องแนะแนวเพื่อบริการให้คำปรึกษา

12.       จัดหา สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:12:12 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังมนวิทยาคาร

นายกุหลาบ เนื่องโคตะ
นางศิริรัตน์ ภูกระทานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,736
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏยา ภาระโข โทรศัพท์: 0898418595 อีเมล์: nattayap@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]