โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

 

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม  เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี  ผู้เรียนมีศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  อัตราการออกกลางคันให้เหลือไม่เกินร้อยละ 3  มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา และเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-12 07:26:54 น.

นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นายชาญชัย ภูพานเพชร
นางอัมพร ประทุมชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,801
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขันทอง มาลาหอม โทรศัพท์: 0956704298 อีเมล์: Gravitonon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]