โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

 

พันธกิจของโรงเรียน

  1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
  2. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
  3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
  4. เป็นศูนย์กลางการกีฬา  สนับสนุนและพัฒนาอย่างยั่งยืน
  5. ส่งเสริม  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒.ผู้เรียนมีศักยภาพด้านกีฬาและประสบผลสำเร็จในการแข่งขันระดับจังหวัด

๓.โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.

๔.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๕.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

๖.โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการและวิทยากรให้ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-23 13:54:28 น.

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้วเสด็จพิทยาคม

นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
นายณัฐกานต์ คำรัศมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-019868 อีเมล์: ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสกสรร เรืองเดช โทรศัพท์: 0610219219 อีเมล์: seksan.rua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]