พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสามชัย

 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ           เฉพาะทาง
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย
นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย

จ่าสิบโทวรพงศ์ ฉิมกุล
นายเอนก อันพาพรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยรัฐ ไชยทองศรี โทรศัพท์: 0879484550 อีเมล์: chaitongsri2011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]