พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสามชัย

 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ           เฉพาะทาง
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-24 09:32:22 น.

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย
นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย

นายชัยมงคล กล้าขยัน
นายชัยณรงค์ กงซุย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,511
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 083-3451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]