โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

 

พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวปฏิรูปการ  ศึกษา

 2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3. ปรับระบบการจัดองค์กร และสร้างบริหารการจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ค่านิยม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 5. เร่งขยายเครือข่าย ศูนย์วิทยบริการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการศึกษาทางไกล

 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

 

เป้าหมาย / มาตรฐานการศึกษา

 1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนครบ 100%

 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ.

 3. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน การบริหารจัดการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ

 5. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทักษะอื่นๆตามหลักสูตร

 6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:25 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเผดิมชัย ศรีโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

นายนาด เนินสุด
นายสุเทพ ปัตสัยยังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: byps@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]