โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา

 

พันธกิจ ( MISSION)

๑.  สร้างพลังขับเคลื่อนในการบริหารจัดการที่ดี   คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  

๒.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และบูรณาการ

๓. สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้สามารถจัดการศึกษา
     และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

๔. เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการ   และ
    การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการดำรงชีวิตตาม

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๖. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๗. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

๘. ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จากชุมชน องค์กร และประชาสังคมเพื่อการ

     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  ( GOALS)

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-09 18:38:21 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพเสด็จวิทยา

นายอธิพันธ์ กันทอน
นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,813
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 052 – 081961 อีเมล์: thepsadetwitthaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ใจ ปัญญาทอง โทรศัพท์: 0620234554 อีเมล์: pinky_punk_pj@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]