• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านสันปง

 

พันธกิจ

          โรงเรียนบ้านสันปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้กำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้

          1.  พัฒนาทำแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียน

          2.  พัฒนาสื่อนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

          3.  ปลูกฝังความรู้เรื่องประชาธิปไตย

          4.  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5.  เข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

          6.  สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          7.  เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

  เป้าหมาย

ด้านโอกาสทางการศึกษา

          ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

ด้านคุณภาพการศึกษา

          1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

          2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้  มีคุณธรรม  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา

          3.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมิน

ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

          โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                    “ เรียนรู้คุณธรรม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                      “ นักเรียนมีมารยาทงาม ”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:33:58 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธีรพงษ์ บัวลอยลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันปง

นายจรัญ สิทธิราช
นายสมชาย ใหม่พรหมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,119
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5312-3111 อีเมล์: bansanpong.cm2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศฏา สิทธิแก้ว โทรศัพท์: 0858666651 อีเมล์: ifel_n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]