โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณธรรม  มีจิตสำนึกความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะ  และอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะ ตามมาตรฐานสากล

4.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบคุณภาพ  ให้มีคุรภาพตามมาตรฐานสากล

5.ระดมสรรพกำลัง  เครือข่ายอุปถัมภ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกาาและพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

1.นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพืนฐานอย่างมีคุณภาพ  และมีคุณลักษะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายด้านผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

2.สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลุได้อย่างมีคุณภาพ

3.ครูและบุคลากร มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล

4.สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของ TQA

5.โรงเรียนมีการระดมสรรพกำลัง  เครือข่ายอุปถัมภ์  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-22 18:04:28 น.

นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นายวินัย พลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางปฏิมา นรภัทรพิมล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย

นายกิตตินันท์ อทุมชาย
นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,966
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ ไตรภูธร โทรศัพท์: 0637196579 อีเมล์: pstimulus234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]