พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 

  พันธกิจ  (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พร้อมสู่สากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 เป้าประสงค์หลัก  (Objectives)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพที่พร้อมสู่สากล

2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 เป้าหมาย  (School Goal)

ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพที่พร้อมสู่สากล”

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:01 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางทิวาพร เตชะรุจิพร
นางลัดดาวัลย์ โสตถิกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,089
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]