หน่วยงานภายใน
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมการจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ (Objectives)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. โรงเรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามคุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่กำหนด ทันต่อ สภาวการณ์ปัจจุบัน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-16 10:30:19 น.

นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางจรรยา มุกลีมาศ
นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]