หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนรู้
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 

พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ ตามความสนใจ ความถนัดและตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียน จากการ    ดำเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการกับฐานสมรรถนะของท้องถิ่นด้วยตนเอง

2. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแบบการมีส่วนร่วม นำไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนาศักยภาพการทำงานที่ใช้กระบวนการ PLC และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางสาชาวิชาและความรู้แห่งศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้สถานฝึกประสบการณ์ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับแผนการเรียนตามกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน

4. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม นิเทศและการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน OBECQA

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเครือข่ายสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ ในการจัดสถานที่ฝึกและถอดประสบการณ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าประสงค์

1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

2. ครูมีคุณลักษณะการทำงานแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการฐานท้องถิ่น จัดกระบวนการถอดประสบการณ์ และส่งเสริมการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน

3. สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างเวลา และโครงสร้างรายวิชา ตามแผนการเรียนฐานสมรรถนะที่มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับแผนการเรียน

4. สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ OBECQA

5. มีเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา สถานประกอบการเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุน คุณลักษณะ และสมรรถนะความรู้ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. พัฒนา ส่งเสริม ศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะตามสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ

4. พัฒนาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

5. ส่งเสริมการจัดระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน OBECQA

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ประเด็นกลยุทธ์

1.พื้นฐาน 3R ในการเข้าถึงความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้บูรณาการแห่งศตวรรษที่ 21

2 ทักษะการเรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรม

3.ทักษะชีวิตและการทำงาน C6

4.ทักษะการวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ C7

5. คุณลักษณะด้านการทำงาน ด้านการเรียนรู้ และด้านศีลธรรม C8

6.ระบบสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7. ระบบสนับสนุนทักษะการประเมินด้านทักษะในศตวรรษที่ 21

8. ระบบสนับสนุนทักษะหลักสูตร และการสอนในศตวรรษที่ 21

9. ระบบสนับสนุนทักษะการพัฒนามืออาชีพในศตวรรษที่ 21

10. ระบบสนับสนุนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

11. หลักการทรงงานในหลวงรัชการที่ 9

12. มีการปรับการรับรู้ สร้างความเข้าใจ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีวินัย มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

          สังคมท้องถิ่นที่ภาคภูมิใจ รวมพลังพัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย(ตัวบ่งชี้)

1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ในการใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงสาระการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ และความรู้เชิงบูรณาการแห่งศตวรรษที่ 21 [มฐ.1/1.1(1)]

2. นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ จัดระบบความรู้ในการนำไปใช้แสดงเหตุผลเชิงอภิปราย และการแก้ปัญหาปรากฏการณ์ที่เผชิญและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในการทำงาน [มฐ.1/1.1(2)]

3.นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดานใจในการแก้ปัญหา สนองความต้องการของชุมชนเชิงวัตรกรรมหรือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแผนการเรียน ในการค้นหาเส้นทางการศึกษาต่อ สู่โลกของการทำงานและสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนได้จริง [มฐ.1/1.1(6)]

4.นักเรียนมีทักษะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเรียนรู้และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุข [มฐ.1/1.2(3)]

5.นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะการทำงานตรงตามบุคลิกภาพ และความถนัดที่เป็นเป้าหมายชีวิต และเข้าเรียนตรงตามแผนการเรียน [มฐ.1/1.1(6)]

6.นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์สื่อ เทคโนโลยี ที่อ้างอิงเชื่อถือได้และประเมินเนื้อหา สารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายให้เหตุผลการแก้ปัญหา [มฐ.1/1.1(3)]

7. นักเรียนมีคุณลักษณะในการปรับตัวได้ รับฟัง ความคิดเห็นเชิงเหตุและผลจากผู้อื่น และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้อื่นได้อย่างสมเหตุสมผล และอ้างอิงได้ แสดงความมีคุณลักษณะของผู้นำ [มฐ.1/1.2(3)]

8.นักเรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่จะกำหนดเป้าหมายการทำงาน และการสร้างกระบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ [มฐ.1/1.2(1)]

9.นักเรียนมีคุณลักษณะด้านศีลธรรม ยึดหลักศีลธรรม หลักกฎ กติกาของสังคม นำไปใช้กำกับการแสดงออกพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพสิทธิของผู้อื่น หรือสถานที่ เหมาะสมกาลเทศะ ไม่เกิดการละเมิด นำไปสู่คุณลักษณะความซื่อสัตย์ เคารพต่อกฎ กติกา ระเบียบ กฎหมายของสังคมบ้านเมือง มีคุณลักษณะสำนึกการเป็นพลเมือง [มฐ.1/1.2(1)]

10.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำหน่วยการเรียนรู้ หรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการศรีสารภี ที่เป็นเป้าหมายการเรียนของนักเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายแผนการจัดการเรียนรู้ [มฐ.3/1]

11. ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะความรู้ “ศรีสารภี”โดยใช้กระบวนการ PLC [มฐ.3/2]

12.ครูมีกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่แสดงถึงการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนอภิปรายที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา นำไปใช้อธิบายให้เหตุผลการให้คาดเดาคำตอบที่มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้และตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ [มฐ.3/3]

13. ครูมีใบกิจกรรมที่แสดงการให้นักเรียนสำรวจแหล่งเรียนรู้ชุมชน และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตัวนักเรียนเอง [มฐ.3/1]

14.ครูมีเครื่องมือวัดผลตามกระบวนการจริงของหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง และประเมินความสอดคล้องระดับพฤติกรรมของ KPA เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขระดับพฤติกรรมให้เกิดสมดุลเชิงคุณภาพ [มฐ.3/3]

15.ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้หลักการกิจกรรมการเรียนรู้ และสะท้อนผลร่วมกับครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มเดียวกัน นำไปปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่พัฒนาเป็นไปตามระดับพฤติกรรมของตัวชี้วัดรายวิชา [มฐ.3/3]

16.ครูมีแผนการเรียนที่ระบุการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึงความรู้ และประเมินผลความรู้ [มฐ.3/3]

17.ครูที่ปรึกษามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) จัดวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ [มฐ.3/3]

18. ครูมีเครื่องมือประเมินผลงานเชิงนวัตกรรม และเครื่องมือประเมินการเกิดทักษะจากการฝึกประสบการณ์ [มฐ.3/3]

19.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่แสดงการบูรณาการทางบริบทสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นกับศาสตร์พระราชาในรายวิชาพื้นฐาน [มฐ.3/3]

20. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแผนการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมเป็นฐานสมรรถนะความรู้ทางสาขาวิชาชีพ [มฐ.2/(2)/1)]

21. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวิธีการเรียนจาการใช้ปัญหาที่เป็นฐาน PBL และการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน [มฐ.3/3]

22.ครูมีแผนการเรียนรู้ที่แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน หรือศึกษาค้นคว้าอิสระที่ใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการของชุมชน [มฐ.3/3]

23. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการที่นำความรู้ของตัวชี้วัดรายวิชามาอธิบาย และแก้ปัญหาในการบูรณาการทักษะ 3R 8C สู่การปฏิบัติ [มฐ.2/2]

24. ครูมีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบฐานวิจัย หรือโครงงาน [มฐ.2/2]

25. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มีหน่วยการเรียนรู้แสดงความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริง สามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์ได้ดี โดยการใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) [มฐ.2/2]

26.ครูมีหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำปราชญ์ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาเป็นที่ถอดและฝึกประสบการณ์ความรู้ให้กับนักเรียน [มฐ.2/2]

27.ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สะท้อนผลบุคลิกภาพ และความถนัด ตลอดจนความสามารถและผลงานที่เหมาะสมกับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา (Career Path) ของนักเรียนรายบุคคล [มฐ.2/3]

28.ครูมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพสูงและตรงตามสภาพจริง และประเมินผลอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ [มฐ.2/3]

29.คณะครูมี Log Book จากการประชุม PLC มีประเด็นเทคนิควิธีการ PLC มีประเด็นเทคนิควิธีการไปปรากฏในกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้ และสะท้อนผล (AAR) หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน [มฐ.2/3]

30.โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการเรียนที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน [มฐ.2/(2)/4)]

31.โรงเรียนมีปราชญ์ ภูมิปัญญาในชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระเข้ามาจัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ตัวใหม่ไม่ซ้ำ) [มฐ.2/(3)]

32.โรงเรียนมีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน เป็นที่จัดทำหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะความรู้ พัฒนานวัตกรรมการแก้ปัญหาของชุมชน [มฐ.2(2)/1)]

33.โรงเรียนมีหลักฐานสถานศึกษา แสดงชื่อหรือบริบทของท้องถิ่นที่มีการบูรณาการหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 สู่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา [มฐ.2(2)/1)]

34. โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กร นำไปสู่การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียน [มฐ.2(1)]

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-09 15:22:17 น.

นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางสุพัตรา ธนัญชัย
นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,748
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]