โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

 

พันธกิจ

          1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

          3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

          6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์

              ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง    เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความเป็นประชาธิปไตย  รักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และสถานศึกษา

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:27:23 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นายจตุรงค์ ใจสม
นางพิศมร อินทวิวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]