คำสั่งปี2561
คลังสื่อAppDLIT
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนป่าซาง

 

พันธกิจ Mission

1. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและ
    มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้าง
   ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ Objective

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ

3. โรงเรียมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

4. โรงเรียนมีการบูรณาการ การทำงานแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. โรงเรียนป่าซางมีและใช้แหล่งเรียนรู้/สื่อ/เทคโนโลยี เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาการ

8. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาสากลหรือภาษาอาเซียนอย่างน้อย 2 ภาษา

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-29 14:17:07 น.

นายประทีป สุวรรณาภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
นางอรัญญา วังกี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]