โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวชิรป่าซาง

 

พันธกิจ
          1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3. พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
          6. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์

  1. เพื่อผู้เรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และตรงตามมาตรฐาน
  2. เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
  3. เพื่อสถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. เพื่อชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 09:31:30 น.

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วชิรป่าซาง

นายนายณัฐพงษ์ กันทาดง
นางอำพร นันทะชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,513
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555373 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]