ดาวน์โหลด
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

 

   พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

2.       พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.       พัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล

4.       จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5.       พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล

6.       พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

                                1.      ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

                                2.      ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะและใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                3.      ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นประชาคมอาเชียนและมาตรฐานสากล

                                4.      สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                                5.      สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล

                                6.      ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-17 11:57:49 น.

นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,582
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลดา สายจันทร์ โทรศัพท์: 0639630821 อีเมล์: Bee. wer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]