โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนแม่วะวิทยา

 

พันธกิจ

          1. พัฒนาสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้  และการดำเนินชีวิตประจำวันลงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข

 

เป้าหมาย

          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึษาขั้นพื้นฐาน  โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

          2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

          4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย  สะอาด  ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และการสืบค้นข้อมูล

          5. อนุรักษ์  ศิละ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่สถานศึกษาและชุมชนตลอดไป

          6. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่สถานศึกษาแห่งความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-09 19:22:58 น.

นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วะวิทยา

นางเบญจนันท์ สืบสุยะ
นางสาวพัชรี สิทธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]