โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดแม่เฉย

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนวัดแม่เฉย

   1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

   2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ

   3. ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีคารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

   4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

   5. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง และรักษ์ความเป็นไทย

   6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามสมควร

   7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน

   8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง

       การศึกษาอย่างต่อนเนื่อง

   9. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:50:56 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแม่เฉย

นางวิชชุดา รังสิยานนท์
นายเสน่ห์ ท้าวอาศาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,427
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริกุล รักสัจจา โทรศัพท์: 0842304324 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]