โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนวราษฎร์

 

พันธกิจ

 1. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. พัฒนานักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตสำนึกมีความเป็นไทย
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานอาชีพ  และดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาชาติ
 4. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกด้วยความเป็นไทย
 5. นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. มีสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้พอเพียงกับความต้องการของประชากรในวัยเรียน
 7. จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาดปลอดภัย
 8. มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสถิตย์ ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนวราษฎร์

นางสมพร มินทิพย์
นายวิโรจน์ รวมคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054701147 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สุภานิล โทรศัพท์: 0817063370 อีเมล์: noi999@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]