โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

 

          1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิถีประชาธิปไตย

          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี รักการเรียนรู้

          4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู

          5. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

          8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-31 09:47:32 น.

นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

นายสง่า ฟองย้อย
นางจิตรา จักรสมศักดิ์
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 080-4376989 อีเมล์: gunnarathip1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]