โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

 

          1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิถีประชาธิปไตย

          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี รักการเรียนรู้

          4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู

          5. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-30 07:49:46 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

นายสง่า ฟองย้อย
นางณัฏฐิกา พิชัยยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: chiangkhan292@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]