โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านร่องแช่

 

พันธกิจ   

               1.เสริมสร้างการบริหารจัดการโดยใช้ในโรงเรียนเป็นฐานและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  เสมอภาค 

                2.สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                3.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

                4.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

                5.พัฒนานางและบุคลากร

                6.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                7.ส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                8.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน   บนพื้นฐานความเป็นไทย

                9.พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

เป้าประประสงค์

                1.     ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง   เสมอภาค

                2 .    ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร  เต็มตามศักยภาพ

                3.    ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์   ความรับผิดชอบ   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                4.    ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-03-19 22:04:56 น.

นายสุทิน เทียมสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่องแช่

นางสาวปนัศา ยั่วยวน
นายธนภูมิ มะอาจเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,438
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]