โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

 

 1. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ส่งเสริมการเรียนร่วม  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจการบริหารจัดการศึกษา
 8. พัฒนาครูและบุคลาการในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 9. ส่งเสริมการบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-26 21:54:28 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันป่าสักสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,757
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นงเยาว์ ปินคำ โทรศัพท์: 0899986650 อีเมล์: Nongyao09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]