โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 

1.        จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

2.        นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.        จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดภายในสถานศึกษา

4.               จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ สะอาด  ถูกสุขลักษณะ สวยงาม  และน่าอยู่                                 

5.        จัดกิจกรรมทางด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี                                

6.        ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการศึกษาอบรมตามโอกาส เพื่อ สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ

และมีทักษะพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา  2551  

เป้าหมาย

1.        เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

                   2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม น่าอยู่ และมีบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                   3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย                                          

ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

                   5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีคุณภาพ

                   6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   

 และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวพรนภา ประยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

นางทับทิม กันทะจักร์
นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]