โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมท้องถิ่น   และสาธารณะประโยชน์

          ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดกระบวนการเรียนการสอน  ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          ๓.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

          ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา  ค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกสถานศึกษา

๕.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

๖.  พัฒนาระบบการบริหารและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา

๗.  ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วม  ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

 

เป้าหมาย

            ๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บนพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

            ๒.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

            ๓.  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการแสวงหาองค์ความรู้  ทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยตนเอง

            ๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า

            ๕.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

            ๖.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา

             ๗.  ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในด้านการระดมความคิด ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ การจัดการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-23 14:08:18 น.

นายไกรลาศ รบชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่อุมพายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สายใจ กระธง โทรศัพท์: 0895603141 อีเมล์: kagr_2010@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]