โรงเรียนบ้านแม่แพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแม่แพ

 

พันธกิจ (Mission)

1.      จัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม

3.      พัฒนาครู  และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์หรือเป้าหมาย (Goal)

1.      ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามเป้าหมาย

2.      ผู้เรียนมีทักษะทางด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม

3.      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.       โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาทร่วมกันในการจัดการศึกษาและการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 11:13:40 น.

นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่แพ

นางสาวชุติมา พุมพร
นางยุพิน กันหม่องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071390 อีเมล์: maepae@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ หล้าพระบาง โทรศัพท์: 0981365787 อีเมล์: lhaprabang@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]