โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

 

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษา

2.       พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.       ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ  ให้มีทักษะในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

4.       พัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

5.   จัดทำ จัดหา แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

6.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้น

1.       ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3

2.       เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

3.       นักเรียน ป.3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ป.6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน

4.       นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

5.       สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ

6.       นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

7.       โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

8.       โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

เป้าหมาย

1.  ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา

2.  เพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งใน และนอกเขตพื้นที่บริการ และประชาชนทั่วไป

3.  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการพัฒนาการศึกษา

4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

                             5.  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-04 20:16:38 น.

นายจิรพัส ปันดิษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่แพหลวง

นายพีรกร สุรินทร์
นายนพคุณ วัฒนใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,892
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0640168172 อีเมล์: maepaeluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คนึงนิจ ธิวงษ์ โทรศัพท์: 0807948605 อีเมล์: kanungnit apornprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]