โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแม่เงา

 

พันธกิจ(Mission)

           1.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

            2. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

            3.  ส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอน

            4.  ส่งเสริม  สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียนให้เตรียม ความพร้อม ทางวิชาชีพ สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมประชาธิปไตย ได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

               มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรอบรู้ทางวิชาการ  มีทัศนคติในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  และเตรียมพร้อมทางวิชาชีพ  เพื่อการดำรงชีพให้อยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายศรีใจ วงค์คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่เงา

นางสาวรสสุคนธ์ องอาจ
นายอุกฤษฎ์ ไชยมาลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,919
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: maenguew@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]