• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านทีฮือลือ

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้

3.  การวัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน

4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 7.การนิเทศการศึกษา

8.การแนะแนวการศึกษา

9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

.10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

12การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

    เป้าหมายการพัฒนา

1.  ในปีการศึกษา  25545 เป็นต้นไป  เด็กในพื้นที่บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตร

2.  มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้  ต้นน้ำลำธารและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิใจในความเป็นไทยน็็น

3.  นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ  3   ภายใน ปีการศึกษา  2557

4.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ภายในปี 2557

5.นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ภายในปี 2557

6.นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัยในสถานศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายหาญ ศิลาชาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทีฮือลือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: หาญ ศิลาชาล โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: hansilachal2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]