พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

 

พันธกิจโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและชุมชนอย่างทั่วถึง

6. ส่งเสริมและอนุรักษ์การดำเนินชีวิตตามวิถีไทย      

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-28 20:07:37 น.

นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นายวิศณุ พงษ์วิจิตร
นางสาวพรพรรณ คำมีรักษ์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

1. นายบุญลือ นาคอิ่ม              ปี พ.ศ.2519-2521

2. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ  ปี พ.ศ.2522-2525

3. นายวิรัตน์  เงินบำรุง        ปี พ.ศ.2526-2529

4. นายมาโนช  จันทร์เทพ    ปี พ.ศ.2530-2533

5. นายกอบกิจ  ส่งศิริ          ปี พ.ศ.2533-25237

6. นายธวัชชัย  ทองเจริญ      ปี พ.ศ.2537-2540

7. นายล้วน  เพชรผึ้ง          ปี พ.ศ.2540-2543

8. นายฌวัฒน์  จันทร์ลอย    ปี พ.ศ.2544-2546

9. นางประคองพร  สืบฝัก      ปี พ.ศ.2546-2546

10. นายพรชัย ยิ้มพงษ์        ปี พ.ศ.2546-2552

11. นายสุเทพ  สุขเอี่ยม      ปี พ.ศ.2552-2557

12. นายสมปอง  เฟื่องจันทร์  ปี พ.ศ.2557-2558

13. นายประหัส  ปุ้มกระโทก  ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววีรนุช สนประเสริฐ โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: nuch1992.ws@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]