พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวังหินวิทยาคม

 

พันธกิจ

๑.   จัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

                               

๒.   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                               

๓.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                               

๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 

สร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ มีทักษะด้านการประกอบอาชีพ และด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                               

๕.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                               

๖.   ส่งเสริมการทำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

                               

๗.   ส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

                               

๘.   ส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายให้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา

                               

๙.   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

                               

๑๐. จัดการศึกษาโดยสอดแทรกทักษะพื้นฐานดำรงชีวิตประจำวัน

                               

๑๑. จัดการศึกษาโดยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชุมชน

                               

๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพสูงขึ้น

                               

๑๓. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมขององค์กร ให้ดีต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีทักษะด้านวิชาชีพ ด้านการสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถอยู่

                                ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-26 10:42:47 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหินวิทยาคม

นางสาวสายพิน สุขสถาน
นายศราวุธ มีเครือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,526
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]