โรงเรียนขาณุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนขาณุวิทยา

 

พันธกิจ                                                                                

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

1.โรงเรียนขาณุวิทยามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา

สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2.ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ     

4.ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีความเป็นไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-14 12:31:28 น.

ดร.กนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายประสาท คุณนาเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นางศักดิ์ศรี นามนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายรัชศักดิ์ เดชขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายวินัย มณีพลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา

นางชื่นจิตต์ ทรัพย์สุริต
นางปรียา เทียนทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขาณุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5577-9226-13 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน ปรักมาส โทรศัพท์: 055779226 อีเมล์: spfafapunpun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]