โรงเรียนขาณุวิทยา


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนขาณุวิทยา

 

พันธกิจ                                                                                

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

1.โรงเรียนขาณุวิทยามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา

สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2.ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ     

4.ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีความเป็นไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-27 10:26:34 น.

ดร.กนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายประสาท คุณนาเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นางศักดิ์ศรี นามนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายวินัย มณีพลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา

นายฌานัณท์ นิลเศษ
นางกรกนก ชูปัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขาณุวิทยา โทรศัพท์: 0-5577-9226-13 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สายพิณ ปรักมาส โทรศัพท์: 0821618851 อีเมล์: spfafapunpun@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ