โรงเรียนขาณุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนขาณุวิทยา

 

พันธกิจ                                                                                

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

 

1.โรงเรียนขาณุวิทยามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TOM

2.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ    

4.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-07 06:44:32 น.

ดร.กนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นางศักดิ์ศรี นามนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายรัชศักดิ์ เดชขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายวินัย มณีพลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา

นายฌานัณท์ นิลเศษ
นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,337
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขาณุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5577-9226-13 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรษา นามราช โทรศัพท์: 0923634445 อีเมล์: maibo@kanu.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]