โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

พันธกิจ (Mission)

                         1. จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

                         2.  จัดบรรยากาศและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

                         3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้

                         4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่ศักยภาพความเป็นพลโลก

                         5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

                         6. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา

                         7. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม

                         8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                         9. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

                        10. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

                        11. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

                        1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

                        2. สถานศึกษาจัดบรรยากาศและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                        3. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้

                        4. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่ศักยภาพความเป็นพลโลก

                        5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

                        6. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา

                        7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม

                        8. สถานศึกษามีการจัดการระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                        9. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

                        10. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่น

                        11. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-06 15:08:19 น.

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นายชาญชัย ศรีอุทัย
นายถนอมพงษ์ จันอัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,819
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ ด่อนคร้าม โทรศัพท์: 0629201770 อีเมล์: peelove552@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]