โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

 

-   จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

-   จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 -  พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

             -  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้เข้มแข็ง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

             - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-30 15:21:08 น.

นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยแม่บอน

นางสิริลักษณ์ อินต๊ะแก้ว
นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055-030-513 อีเมล์: 63010066@takesa1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุธาสินี ขำทอง โทรศัพท์: 055030513 อีเมล์: 63010066@takesa1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]