โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

 

-   จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

-   จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 -  พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

             -  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้เข้มแข็ง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

             - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-30 15:21:08 น.

นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยแม่บอน

นางสาวจารุวรรณ อะคะปัน
นางสาวภัทรวดี แซ่ลิ้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,653
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055-587945 อีเมล์: hauimabon_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ อะคะปัน โทรศัพท์: 055587945 อีเมล์: huaimabon_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]