พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
              เศรษฐกิจพอเพียง
          2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
              ดนตรีและกีฬา
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั่วถึง
          4. ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
          5. ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด
          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถยกระดับคุณภาพ
              การศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
          7. ระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
เป้าประสงค์
 
           1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
               เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
           2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
           3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
           4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           5. โรงเรียนมีการขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน
           6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
           7. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           8. โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากลพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก และหลักธรรมาภิบาล
           9. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์
 
           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
           3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน
           4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ
           5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อการศึกษา
           6. พัฒนาและส่งเสริมด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบมีส่วนร่วม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-18 21:06:07 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางกัลยารัตน์ ชื่นสิน
นายชัยวัฒน์ บรรลือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,543
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชร โพธิ์อ่วม โทรศัพท์: 0845918040 อีเมล์: vsampler.35@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]