โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักสูตรสถานศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม12 ประการ
5. ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
6. สร้างเสริมให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ

เป้าประสงค์

              1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่าง
                  พอเพียง

              2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานสากล
              3. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญา
                  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
              4. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วม
                  ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 22:16:03 น.

นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
นางจินตนา อินพรม

ทดสอบสร้างเมนู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: krurin19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0844250019 อีเมล์: krurin19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]