โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

 

พันธกิจ (Mission)

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

๒.  ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

๓.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

๔.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)

๕.  ส่งเสริมการวิจัย  การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม

๖.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน  ดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (Objective)

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  และดำรงชีวิตอยู่  ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-10 14:08:44 น.

นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายทรงภรต ภู่กร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา

นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค์
นางผกากรอง พินิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

850
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055304182 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงคราญ เอี่ยมบาง โทรศัพท์: 0832128083 อีเมล์: eamnong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]