โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

 

พันธกิจ (Mission)

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

๒.  ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

๓.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

๔.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)

๕.  ส่งเสริมการวิจัย  การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม

๖.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน  ดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (Objective)

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  และดำรงชีวิตอยู่  ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายนวงพงศ์ ดวงอุปะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายทรงภรต ภู่กร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา

นางแน่งน้อย ทองน้อย
นางลักขณา ชมสวนสวรรค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

75
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055304182 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงคราญ เอี่ยมบาง โทรศัพท์: 0832128083 อีเมล์: eamnong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ