โรงเรียนบ้านท่าบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่าบัว

 

พันธกิจ

 

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
 2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

เป้าประสงค์

 

 1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
 2. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข  บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 5. ผู้ปกครองพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการเรียนรู้
 6. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน
 7. ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามกรอบภาระกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ 1. งานวิชาการ  2. งานงบประมาณ  3. งานบุคลการ และ 4. งานบริหารทั่วไป
 8. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม
 9. พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าบัว

นางสาวโชติรส จิโนรส
นางจิดาภา เฉยคงสินธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,917
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0805118028 อีเมล์: Tabouw.sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติรส จิโนรส โทรศัพท์: 0830788886 อีเมล์: chotirosjinoros@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]