โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

 

พันธกิจของโรงเรียน

              1.  ดำเนินการพัฒนานักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

              2.  จัดการเรียนการสอนเน้นคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ

             3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี   เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

              4.  พัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ให้สะอาด    ร่มรื่น สดชื่น สวยงามและปลอดภัย

              5.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

              6.   ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

              7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข มุ่งพัฒนาครูให้ใช้นวัตกรรมและจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

นางปกิตตา เหมือนหนูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ชนัดดา ทองประเสริฐ โทรศัพท์: 0962959989 อีเมล์: rongmam45@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]