โรงเรียนจันทคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนจันทคามวิทยา

 

พันธกิจของโรงเรียน

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ธรรมชาติของผู้เรียนรู้
  2. จัดการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรมรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
  5. จัดบริการให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดี และมีความสุขกับการเรียน
  6. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ   ต้องการของชุมชน
  7. ปลูกฝังคุณค่าและจิตนิสัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอภินันท์ เลิศกรุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทคามวิทยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,865
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันทคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3272-0016 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศิริ รังสิมันต์ โทรศัพท์: 032720016 อีเมล์: r_phensiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]