โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  จัดการเรียนการสอนให้เต็มตามศักยภาพผู้เรียน

3.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและปลูกฝังความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ให้มีประสิทธิภาพ

5.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน

7.   ให้ผู้นำชุมชนและองค์กรท้องถิ่นตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการเข้าประกวด/แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ

9.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดี มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพดีและปลอดยาเสพติดทุกชนิด

11. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน,ครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-13 20:39:55 น.

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางสุพรรณี สดใส
นางสาวเสมอใจ บุญศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,567
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: ฺBkeaasarong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 089 - 2130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]