โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  จัดการเรียนการสอนให้เต็มตามศักยภาพผู้เรียน

3.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและปลูกฝังความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ให้มีประสิทธิภาพ

5.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน

7.   ให้ผู้นำชุมชนและองค์กรท้องถิ่นตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการเข้าประกวด/แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ

9.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดี มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพดีและปลอดยาเสพติดทุกชนิด

11. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน,ครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 14:51:43 น.

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางสาวเสมอใจ บุญศิริ
นางธัญชนก ต้นตระกูลทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,895
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: kangluang1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 0892130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]