โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

 

พันธกิจ

1 .จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

3 .ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6 พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร

7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

8. ส่งเสริมการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่แบบอย่างไทย

 

เป้าประสงค์

             ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-23 15:17:56 น.

นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอิงพิง

นางสาวสุชานรี มุ่งมาต
นางสาวปัญญภัสส์ เตชะกฤตธีรพงศ์

Facebook โรงเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,554
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ingpingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย ปวกหาร โทรศัพท์: 0857401083 อีเมล์: kero.wanchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]