โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดโคกโพธิ์

 

พันธกิจ  (Mission)

             ๑. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ๒. พัฒนานักเรียนให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

             ๓. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

             ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ครูให้ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

             ๕ ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหาร และจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ ( Goal)

๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒. นักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพในความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลมืองโลก 

๓. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำและมีความภาคภูมิใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของ 

   ตนเอง

๔. นักเรียนเป็นผู้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๕. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูมืออาชีพ

๖. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-14 08:57:37 น.

นายศิริชัย โสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกโพธิ์

นายปราโมทย์ แก้วหอมคำ
นางสุนันทา น้ำใจดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,769
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศิริชัย โสภณ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]