โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี   คนเก่ง   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รู้จักตนเอง             บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีคุณธรรม   จริยธรรม   นำเทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายชาญกิจ ผูกพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่ห้วยลึก

นางสายฝน สุวรรณทอง
นางสาวธิดารัตน์ ไกรศรีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,630
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-300680 อีเมล์: watmai2007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรวรรณ พรมมา โทรศัพท์: 0830082176 อีเมล์: ji_rawan21@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]