โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

 

พันธกิจ (MISSION)

          ๑) ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

          ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

          ๔) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

          ๕) ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๖) จัดห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงามและเอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          ๗) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

          ๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนตระหนักและเห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

          ๒) นักเรียนมีทักษะความสามารถและผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

          ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๔) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสื่อเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

          ๕) นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๖) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          ๗) โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-08 18:30:31 น.

นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระประโทณเจดีย์

นางนงนารถ รอดทอง
นางสาวขวัญเรือน นาคใหญ่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,681
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]