โรงเรียนวัดตาก้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดตาก้อง

 

 ๑.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  รักความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ๒.  ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ด้านทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                   
 ๓.  พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
 ๔.  สร้างขวัญ  กำลังใจ  และแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และการทำงานเป็นทีม            
 ๕.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมการอ่านและความสามารถทางวิชาการ
  ๖.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร                                                   
  ๘.  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร   และการทำงาน ระบบการกำกับติดตาม และช่วยเหลือ โดยใช้วงจร PDCA    
  ๙. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน  
 ๑๐.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม        
 ๑๑.  ส่งเสริมการบริการอาคารสถานที่                                        
 ๑๒.  ส่งเสริมกระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การระดมทุนและทรัพยากรในการจัดการ
 ๑๓.  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-06 13:09:40 น.

นายบุญชัย เกรียงบูรณนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาก้อง

นางสาวจุฑาทิพย์ แตงจั่น
นางศิริอนงค์ นัดไทยสงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,357
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: takongsch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto-03@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]