โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านลานแหลม

 

1. พันธกิจ

                1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

                2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นรายวิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม และคอมพิวเตอร์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม

                4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

                5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

                6. จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความปลอดภัยและปลอดสิ่งเสพติด

                7. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

                  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                8. โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและครบถ้วน

2. เป้าประสงค์

                1. จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

                3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                4. นักเรียนร้อยละ 80.00 มีคุณธรรม จริยธรรม

                5. นักเรียนร้อยละ 80.00 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

                6. โรงเรียนประสบผลสำเร็จด้านวิชาการในระดับต่าง ๆ

                7. บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 30  ชั่วโมง

                8. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
                     การเรียนการสอน

                9. นักเรียนร้อยละ 80.00 มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

                10. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 16:45:58 น.

นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลานแหลม

นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล
นางนารีรัตน์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ โทรศัพท์: 0871254165 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]