โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดผาสุการาม

 

พันธกิจ (MISSION)

                   1.  จัดทำแผนกลยุทธ์ ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นแนวทางในการพัฒนา

                        2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  กีฬานันทนาการ  ดนตรี  ศิลปะ และการคิดวิเคราะห์

                        3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

                        4.  ส่งเสริมการนำสื่อเทคโนโลยีและ ICT  มาใช้ในการเรียนการสอน

                        5.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานมีการวางแผน  การดำเนินงาน    การประเมินผลและการทำงานที่เน้นกระบวนการกลุ่ม

                        6.  ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                        7.  ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน

                        8.  จัดทำแผนพัฒนาประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้

                        9.  พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

                        10. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 เป้าประสงค์ (GOAL)

                     1.  นักเรียนร้อยละ 75  มีระเบียบวินัย  มีสุขภาพแข็งแรง  มีความรู้พื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการทำงาน  จัดทำโครงงาน  การใช้ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

                        2.  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระครบทุกชั้นที่สอน  โดยแผนการสอนเป็นแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  หลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  มีการทำวิจัยในชั้นเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

                        3.  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการแผนงานประจำปี  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้แผนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน  มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พัฒนาห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

                        4.  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีการประสานความสัมพันธ์และส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-25 13:25:32 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดผาสุการาม

นางอลิสรา จันทราช
นายวัฒนา สายอุบล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-391050 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลิสรา จันทราช โทรศัพท์: 0810132543 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]