โรงเรียนวัดบางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดบางหลวง

 

1.  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

          2.  จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  มุ่งเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  อย่างต่อเนื่อง

          3.  การปลูกจิตสำนึก  ให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ               พอเพียง  คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และความเป็นประชาธิปไตย

          4.  ประสานความร่วมมือของชุมชนองค์กรต่าง ๆ ร่วมพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  และสนองตอบต่อ               มาตรฐานการศึกษา

          5.  สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงโทษของอบายมุข และแหล่งเผยแพร่เชื้อโรค โดยกระบวนการ              เสริมสร้างสุขภาพ

          6.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากร นำไปสู่การปฏิบัติที่รวดเร็ว ถูกต้อง ข้อมูลมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

          7.  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น ให้เกิดเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 08:50:23 น.

นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง

นางสาววรรณา สุริวรรณ์
นางสาวทรงศรี สุขเกษมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,338
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำลี จวงจันทร์ โทรศัพท์: 0612416636 อีเมล์: watbanglungschool@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]